ZARZĄDZENIE Nr 14/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08· marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) i Uchwały nr XLIX/243/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27.09.2006 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Zimin przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z infrastrukturą towarzyszącą:

Nr geodez. działki

Księga wieczysta

Powie- rzchnia

w m2

Opis nieruchomości

Cena           nieruchomości

w zł

14/5

17772

1023

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

51.150,00 + VAT  

 

14/6

17772

1020

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

51.000,00 + VAT  

14/7

17772

1012

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

50.600,00 + VAT  

14/8

17772

947

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

47.350,00 + VAT  

14/9

17772

921

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

46.050,00 + V AT  

14/10

17772

907

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

45.350,00 + VAT  

14/11

17772

877

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

43.850,00 + VAT  

14/12

17772

951

nieruchomość niezabudowana,   uzbrojenie   wzdłuż   drogi powiatowej        

47.550,00 + VAT  

 

     

  

§2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 14 'czerwca 200'7 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po 14 czerwca 2007 r..

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.