ZARZĄDZENIE Nr 16/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 dnia 08 maja 2007 roku

 


w sprawie: utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191 poz. 1415, oraz Zarządzenia Nr 196/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 31 października 2006r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie poznańskim i utworzenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

 

1. Na terenie gminy Kleszczewo tworzy się następujące formacje obrony cywilnej:

 

1) Drużynę wykrywania i alarmowania /DWN stan osobowy 17 osób, poprzez nadanie przydziałów organizacyjnych.

 

2) Punkty alarmowe we wszystkich sołectwach /PALI stan osobowy 12 osób /sołtysi/.

 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) przedstawia załącznik nr 1

 

3. Zadania elementów organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania określa załącznik nr 2.

 

4. Zasady funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania określa załącznik nr 3

 

5. Zasady organizacji i prowadzenia treningów SWA w gminie określa załącznik nr 4

 

§2.

 

1. Inspektor ds. Dowodów Osobistych i OC zorganizuje i przygotuje do działania drużynę wykrywania i alarmowania oraz określi rozmieszczenie !umiejscowienie PALI.

 

2. Inspektor ds. Dowodów Osobistych I i OC wydzieli i przygotuje pomieszczenia niezbędne do pracy pomieszczenia dla DWA oraz zabezpieczy środki łączności zgodnie z tabelą należności.

 

§ 3.

 

Formacja obrony cywilnej tworzona na potrzeby system wykrywania i alarmowania jest formacją o wyższym stopniu gotowości do działania.

 

§4.

 

1. Do przekazywania informacji oraz ostrzegania alarmowania wykorzystuje się

 

istniejące sieci łączności! radiowa i telefoniczna!

 

2. Zasadnicze elementy systemu wykrywania alarmowania oraz kierunki

 

przekazywania informacji określone są w zadaniach SWA.

 

§ 5.

 

Tworzenie formacji wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania w gminie Kleszczewo wraz z opracowaniem całej dokumentacji należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2007 roku.

 

                                                                        § 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.