Zarządzenie Nr 17/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja i007r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

Na podstawie art. 188 ust. l pkt. l, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. l pkt. 2 Uchwały Nr 111/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Uchwale Nr 111/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych oraz na przesumęcIU wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. W § l ust. l zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2007r. o 132.571 zł.

 

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 11.807.032 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

 

2. W § l ust. 2 pkt. l zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 79.200 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami po zmianie wynoszą 1.721.171 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego Zarządzenia)

 

3. W § 2 ust l zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o 132.571 zł.

Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 11.901.785 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

4. W § 2 ust 2 pkt. l i la zwiększa się wydatki bieżące o 130.771 zł w tym: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 11.898 zł.

l) W § 2 ust 2 pkt. l wydatki bieżące po zmianie wynoszą 11.002.285 zł

2) W § 2 ust 2 pkt. la wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą 4.225.044 zł.

 

5. W § 2 ust 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.800 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 899.~00 zł.

 

6. W § 2 ust 4 pkt. l zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 79.200 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 1.721.171 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenie Nr 17/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2007r.

 

Plan dochodów i wydatków zwiększono o dotacje na poniższe cele:

- dział O 10 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- dział 801 Oświata i wychowanie, wprowadzono środki na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie od styczeń - sierpień 2007r.

- dział 852 Pomoc społeczna, zwiększono środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadzono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków przesunięto plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w zależności o stopnia realizacji planu w poszczególnych pozycjach.