Zarządzenie Nr 18/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2007r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

l. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o 79.200 zł

 

Dochody po zmianie wynoszą                                                                1.721.171 zł

     w tym wg decyzji:

-  Wojewody Wielkopolskiego

   (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)                     1.720.400 zł

-  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

                Delegatury Wojewódzkiej                                                              771 zł

 

 

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się wydatki o 79.200 zł

 

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                 1.721.171 zł

     w tym wg decyzji:

-  Wojewody Wielkopolskiego

               (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)         1.720.400 zł

           -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                771 zł

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.