ZARZĄDZENIE  Nr   19 /2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 maja   2007r.

 

 

 

w sprawie:  wyznaczenia osoby, która przeprowadzi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Barbarę Błoch – Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa  do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Audi quarto, porzuconego na terenie gminy na autostradzie  A-2,  przejętego na własność Gminy Kleszczewo Uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 26 kwietnia 2007r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.