ZARZĄDZENIE  Nr  20/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się   o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr inż. Marzeny Sochy nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani Monika Lis-Nożyńska                  - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan  Tomasz Pawlicki                        - dyrektor zespołu szkół 

3. Pani Julitta Włodarczyk                     - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

4. Pani  Elżbieta  SzwedziakZapłata        - ekspert

5. Pani  Izabela Lorenz                          - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.