Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 09 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

Na podstawie § 11 ust. l pkt. 2 Uchwały Nr 111/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Uchwale Nr 111/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r.. Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia:

 

l. W § 2 ust 2

- zmniejsza się wydatki bieżące o 2.000 zł

- zwiększa się wynagrodzenia o 1.050 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 zł

§ 2 ust 2 pkt. l i l a po zmianie przyjmują brzmienie:

l) wydatki bieżące w wysokości                                      11.342.774 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                4.476.533 zł

§ 2 ust 2 pkt. 2 po zmianie przyjmują brzmienie:

wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości                       1.267.374 zł

w tym:

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego

506.050 zł.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.