ZARZĄDZENIE  Nr  15/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 maja 2007 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 ze zmianami) oraz

1)  Uchwały  nr VII/42/2007 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  26.04.2007 r.

2)  Uchwały  nr VII/43/2007 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  26.04.2007 r.

zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo,  opisane  poniżej :

 

1) G o w a r z e w o

 

Nr geodez.

działki

Księga

wieczysta

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

 

188

 

7249

52

Teren zabudowy

mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i   zagrodo-wej z infrastrukturą

towarzyszącą

Działka zabudowana

byłym garażem straży

pożarnej

3.900,00 zł

 

2) K l e s z c z e w o

 

Nr geodez.

działki

Księga

wieczysta

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

gruntowej

15/51,

  15/52

 

 

17730

293

Teren działalności

gospodarczej produkcyjno-usługowej związanej z  sektorem rolniczym

Działki zabudowane

lokalem mieszkalnym i

budynkiem gospodarczym

  nakłady Spółdzielni

Usług Rolniczych w Kleszczewie w likwidacji

10.540,00 zł

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  20  czerwca 2007 r.

 

- 2 -

 

 

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.