ZARZĄDZENIE  Nr  25/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 września 2007 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży 

                   

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLVII/230/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.06.2006 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Kleszczewo przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

 

Nr geodez.

działki

Księga wieczysta

Powierz-chnia w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

119/3

17728

1014

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

 101.400,00 + VAT

119/4

17728

1042

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

104.200,00 + VAT

119/5

17728

1366

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

136.600,00 + VAT

119/6

17728

862

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

86.200,00 + VAT

119/10

17728

938

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

93.800,00 + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  30 października 2007 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po 30 października 2007 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.