ZARZĄDZENIE  Nr  26/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 września 2007 r.

 

 

 

w sprawie:  ustalenia składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych.

 

 

 

                         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych powołuję komisję przetargową w następującym składzie :

 Przewodnicząca:                      Pani  Barbara Błoch

Członkowie:                              Pani Mirosława Nowak

                                               Pan Mariusz  Siwczak

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2002 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.