Zarządzenie Nr 29/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2007r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 17 /2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr X/59/2007 Rady gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. W § 1 ust. l zwiększa Się dochody budżetu na 2007r. o 6.848 zł.

 

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 13.117.337 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenie)

 

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.000 zł.

 

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 1.722.171 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego Zarządzenia)

 

2. W § 2 ust 1 zwiększa Się wydatki budżetu na 2007r. o 6.848 zł.

 

Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 13.332.090 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

 

3. W § 2 ust 2

 

- zmniejsza się wydatki bieżące o 2.672 zł

w tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2.778 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o 9.520 zł

 

§ 2 ust 2 po zmianie przyjmują brzmienie:

"Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.370.596 zł

w tym:

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.482.723 zł

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 1.961.494 zł

w tym:

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego 736.050 zł

 

4. W § 2 ust 4 pkt. l zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.000 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 1.722.171 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia 29/2007

 Wójta Gminy w Kleszczewie

z dnia 27 września 2007r.

 

Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji:

 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 5.848 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugiej szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2007 w okresie od września do grudnia 2007r.

- w dziale 852 Pomoc społeczna 1.000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

W zależności od potrzeb przesunięto plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.