Zarządzenie Nr 30/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 28 września 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 3 i art.' 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

l. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o 1.000 zł

 

Dochody po zmianie wynoszą 1.722.171 zł

     w tym wg decyzji:

              -  Wojewody Wielkopolskiego

                 (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia) 1.721.400 zł

  -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

                  Delegatury Wojewódzkiej 771 zł

 

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się wydatki o 1.000 zł

 

Wydatki po zmianie wynoszą 1.722.171 zł

      w tym wg decyzji:

          -  Wojewody Wielkopolskiego

             (zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia) 1. 721.400 zł

          - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

             Delegatury Wojewódzkiej 771 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.