ZARZĄDZENIE  Nr  32/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 października  2007r.

 

 

w sprawie :       powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

                                   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust.5  załącznika do Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu  wyrażenia  opinii  o  wnioskach  o nagrodę Gminy dla dyrektorów i nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, złożonych przez uprawnione podmioty powołuję komisję ds. nagród w następującym składzie :

1.       Krystyna Kotecka

2.       Mirosława Nowak

3.       Monika Lis

4.       Genowefa Przepióra

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gmin y Kleszczewo z dnia 04 października 2005r.  w sprawie powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.