Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r, Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r w sprawie  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.

W  §  1  ust.  1  zmniejsza   się   dochody  budżetu  na   2007r.  o  50.398 zł

 

 

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

13.285.374 zł

2.

W  §  2 ust 1 zmniejsza się wydatki budżetu na 2007r. o 50.398 zł

 

 

      Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

 (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego   Zarządzenia)

 

13.511.377 zł

2.

W § 1 ust.  2 pkt.  1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 82.711 zł.

 

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                         1.639.460 zł

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1a do niniejszego Zarządzenia)

3.

W § 2ust 2

- zmniejsza się wydatki bieżące o 50.398 zł

   w tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3.154 zł

 

 

§ 2 ust 2,  pkt. 1  i 1a  po zmianie przyjmują brzmienie:

 

„Wydatki o których mowa  w ust 1 obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości

      w tym:

     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”

 

 

 

 

11.318633 zł

 

4.485.877

 

W § 2 ust 4 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 82.711 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                                1.639.460 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

4.

W § 5 zmniejsza się rezerwę celową na nagrody dla nauczycieli o 4.555 zł

§ 5 po zmianie przyjmuje brzmienie

 

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20.000 zł

2. celową w wysokości 745 zł na nagrody dla nauczycieli”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

                                  

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2007r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmianę planu zgodnie z zawiadomieniem od:

 

1. Wojewody Wielkopolskiego:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność 6.706 zł na dofinansowanie pracodawcom   kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- w rozdziale 85212 zmniejszenie planu o 90.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- w rozdziale 85295 na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.931 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę 44 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Krajowego Biura wyborczego

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.289 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów.

 

Rozdysponowano rezerwę w związku ze świętem Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 4.555 zł.

Ze względu na większą ilość dzieci uczęszczających od września 2007r. do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Poznań oraz na podstawie rozliczenia kosztów utrzymania przedszkola specjalnego przez Miasto Poznań przeniesiono część środków z rozdziału 80105 przedszkola specjalne do rozdziału 80104 przedszkola.

W celu płynnego realizowania zadań przesunięto wydatki między paragrafami w ramach tego samego działu.

 

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz