Zarządzenie Nr 35/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2007r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 30/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust. l mniejsza się dochody o 82.711 zł

 

Dochody po zmianie wynoszą    1.639.460 zł

    w tym wg decyzji:

           -  Wojewody Wielkopolskiego

              (zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia) 1.633.400 zł

           -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

              Delegatury Wojewódzkiej 6.060 zł

 

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się wydatki o 82.711 zł

 

Wydatki po zmianie wynoszą 1.639.460 zł

    w tym wg decyzji:

           - Wojewody Wielkopolskiego

             (zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia) 1.633.400 zł

           - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

              Delegatury Wojewódzkiej 6.060 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz