ZARZĄDZENIE  Nr  39/2007

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży

 

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 ze zmianami) oraz

1)  Uchwały  nr VII/47/2007 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  26.04.2007 r.

2)  Uchwały  nr XII/71/2007 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  07.11.2007 r.

zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo położoną w Kleszczewie,  opisaną  poniżej:

 

Nr geodez.

Działki

Księga

wieczysta

Powierzchnia

w ha

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

 

32

 

 

21723

 

0,3100

 

Zbiornik wodny – staw, usytuowany w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej

 

 

2.000,00 zł

 

§ 2

 

Przeznaczam do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, zapisaną w KW 25982, położoną w miejscowości Kleszczewo, opisaną poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

gruntowej w zł

 

15/40

 

 

778

 

Teren       zabudowy

mieszkaniowej jednoro-dzinnej i wielorodzinnej

 

 

Działka zabudowana

pawilonem handlowo-usługowym – własność prywatna

 

 

19.830,00 zł  netto     plus podatek

VAT 22 %

 

 

 

  

 

§ 3

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  15  stycznia 2008 r.

 

§ 4

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi po 15 stycznia 2008 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.