ZARZĄDZENIE  Nr 40/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12  grudnia  2007r.

 

 

 

w sprawie :       odwołania Pana Jerzego Rybickiego z funkcji wiceprzewodniczącego oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 70 poz. 473 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W związku ze złożoną pisemną rezygnacją odwołuje się Pana Jerzego Rybickiego z funkcji wiceprzewodniczącego oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                          

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.