Zarządzenie Nr 43/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.

 

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007 .. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r w kwotach:

 

1. Dochody                                                                                  1.413.900 zł

w tym wg decyzji:

         - Wojewody Wielkopolskiego

            (zgodnie z załącznikiem Nr l)                                        1.413.000 zł

         - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

            Delegatury Wojewódzkiej

            (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                          900 zł

 

2. Wydatki                                                                                    1.413.900 zł

w tym wg decyzji:        

          - Wojewody Wielkopolskiego

            (zgodnie z załącznikiem Nr l)                                  1.413.000 zł

          - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

            Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)    900 zł

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz