ZARZĄDZENIE NR 44/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ l

 

Ustala się pogotowie kasowe w Urzędzie Gminy w wysokości 3.000 zł słownie: Trzytysiące 00/1 00 złotych.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz