ZARZĄDZENIE Nr 45/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

 

 

Na podstawie art. 33 Ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ l

 

Powołuję następujący zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji:

 

l. Stanu materiałów budowlanych na bazie Zakładu Komunalnego.

Inwentaryzacji podlegają materiały budowlane zakupione przez Urząd Gminy celem przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 31 grudnia 2007r.

- Bezler Leszek

- Barbara Błoch

 

2. Stanu kasy w Urzędzie Gminy. Inwentaryzacji podlegają środki pieniężne, znaki skarbowe, weksle, czeki, druki ścisłego zarachowania. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 31 grudnia 2007r.

- Mirosława Nowak

- Genowefa Przepióra

 

3. Stanu artykułów biurowych. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu 31 grudnia 2007r.

- Agata Hoffmann

- Regina Kujawa

 

4. Inwestycje rozpoczęte. Inwentaryzację należy przeprowadzić do dnia 15 stycznia 2008r. według stanu na 31 grudzień 2007r.

- Nowak Mirosława

- Bezler Leszek

- Ewa Olczak

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz