ZARZĄDZENIE  Nr 48/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 grudnia  2007r.

 

 

 

w sprawie :       wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2008r.

 

 

 

                        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XI/76/2007 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie  opłaty targowej zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Reginę Kujawa - podinspektora ds. obsługi  kasowej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie do obliczania i pobierania opłaty targowej zgodnie  z Uchwałą Nr XII/76/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie opłaty targowej.

 

§ 2

 

Dokonywanie obliczeń i pobieranie opłaty targowej przez podinspektora ds. obsługi kasowej następować będzie w ramach  obowiązków  pracowniczych.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2008r.                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz