ZARZĄDZENIE  Nr  1/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie :       zatrudnienia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zatrudniam Panią Mirosławę Radzimską z dniem 02 stycznia 2006r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku  Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Kleszczewie.

 

§ 2

 

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz.1222) ustalam dla Pani  wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

-          zasadnicze wg kat.

w wysokości                                                 2.500,00 zł

-          dodatek funkcyjny –

w wysokości                                                   800,00 

-          dodatek stażowy – 20%

w wysokości                                                   500,00 

                                                     _____________________

                                               Razem                3.800,00 zł

 

Słownie: trzytysiąceosiemset00/100złotych.

 

§ 3

 

Obowiązki wynikające z zatrudnieniem na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie  określi zakres czynności.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.