ZARZĄDZENIE  Nr 6/2006

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie   :   ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa  ZG OSP.

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.02.2006r. do dnia 31.12.2006r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

Kierowcy OSP:

- Kleszczewo – Baranowski R.                                                   335 zł

- Krzyżowniki – Stefaniak M.                                                     174 zł

Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                      202 zł

Komendant ZG OSP – Banaszkiewicz Z.                                     202 zł

 

§ 2

 

Ustalam na  okres  od  dnia  01.01.2006r.  do dnia  31.12.2006r. wynagrodzenie miesięczne  brutto  dla kierowców OSP w Gowarzewie :

 - L. Grzeszczak 202 zł  

- A. Płóciennik        101 zł

 

 

§ 3

Ustalam na okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Growiec T. w wysokości  122 zł.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania