ZARZĄDZENIE  Nr 7/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 stycznia  2006r.

 

 

 

w sprawie :       powołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Powołuję Panią Mirosławę Radzimską na pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 2

 

Zakres zadań pełnomocnika określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2006

                                                                                  Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia  02 stycznia 2006r.

 

 

Zakres zadań pełnomocnika Wójta Gminy ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

Zakres zadań:

1) koordynowanie i bieżące  nadzorowanie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2)  przygotowywanie wspólnie z  gminną komisją  projektów :

 a)  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 b) preliminarza finansowego na jego wykonanie,

 c) sprawozdania z jego realizacji

3) przeprowadzanie analizy problemów  alkoholowych na terenie gminy oraz przedstawianie sposobów ich rozwiązywania,

4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5) zbieranie informacji w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez gminna komisję decyzji o skierowaniu osób, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na badania przez biegłego,

6) udział w naradach i szkoleniach organizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) przygotowywanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

8) inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy.

 

Upoważnienia:

 

Upoważnia się do podpisywania pism wynikających z zakresu zadań i stosowania pieczęci „pełnomocnik  Wójta Gminy ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” nie zastrzeżonych do podpisu Wójta Gminy.