ZARZĄDZENIE  Nr 8/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 stycznia  2006r.

 

 

 

w sprawie :       powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie :

Przewodniczący :                                  Bogdan Kemnitz

Zastępca przewodniczącego :                 Jerzy Rybicki

Sekretarz :                                           Mirosława Radzimska

Członkowie :                                        Zbigniew Bystry

                                                           Kłosowicz Kazimierz

                                                           Ewa Lesińska

                                                           Halina  Michalak-Szczepaniak

                                                          

§ 2

 

Traci moc Uchwała  Nr 85/137/01 Zarządu Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.