ZARZĄDZENIE  Nr  11/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 marca  2006r.

 

 

 

w sprawie :    upoważnienia  Pani Haliny Jeger -  starszego pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  wydawania decyzji  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

                        Na podstawie art.  110 ust.8 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Panią  Halinę Jeger – starszego pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społeczne w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.