ZARZĄDZENIE  Nr  13/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 marca  2006r.

 

 

 

w sprawie : upoważnienia  Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do  załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

                        Na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.  o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Panią Halinę Jeger – starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym  do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.