ZARZĄDZENIE  Nr 16/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 maja 2006r.

                                        

 

w sprawie : wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

 

 

   Na podstawie art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  30 grudnia 2005 roku  w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U r. Nr 5 poz.33 ) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną        wyposażoną w:

    a) miejsca postojowe dla pojazdów

    b) miejsce do magazynowania pojemników

    c) miejsca do mycia pojazdów oraz pojemników

2) zapewnienie odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz dysponowanie  sprawnymi  technicznie urządzeniami następującego rodzaju :

    a)  pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

    b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1-

    c)  worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów

3) dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi, których    konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów    następującego rodzaju:

    a) pojazdy bezpylne

    b) pojazdy bramkowe

    c) pojazdy hakowe wyposażone w HDS 

    d) pojazdy ciężarowe

 Pojazdy należy oznakować nazwą firmy.

 Posiadany sprzęt musi zapewnić właściwy standard sanitarny świadczonych usług.

Przez właściwy standard sanitarny należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną utrzymania stałej częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady , określonej w przepisach prawa miejscowego.

4) posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego na:

    a) gromadzenie danych o świadczonych usługach  celem przekazywania    informacji  do  Urzędu Gminy w Kleszczewie   

     b) prowadzenie ewidencji przekazanych przez usługobiorców selektywnie    zebranych    odpadów, celem obliczenia średniego poziomu selekcji,

5) zorganizowanie i wprowadzenie w życie z dniem 1 października 2007 roku   systemu zbiórki:

    a) surowców wtórnych ( szkło , makulatura , PET)

    b) biodegradowalnych

    c) elektrycznych i elektronicznych

    d) niebezpiecznych ( m.in. baterie , świetlówki , opakowania  po farbach i      

        lakierach itp.)

    e) wielkogabarytowych

6) w przypadku niemożności spełnienia obowiązków ustalonych w pkt 5,  przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tegoż obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

7) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów

8) unieszkodliwianie odpadów komunalnych w miejscach zgodnych z    Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

 

§ 2

 

Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych:

 1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną , wyposażoną w :

      a) miejsca postojowe,

      b) miejsca do mycia pojazdów.

 2) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego  wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 12 listopada  2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych( Dz.U. z 2002 r. Nr   193, poz. 1617)

 3) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego  

 4) oznakowanie pojazdu nazwą firmy.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.