ZARZĄDZENIE  Nr 17/2006

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  13 czerwca 2006 r.

 

 

 

w sprawie   :   zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa  ZG OSP.

                                                                            

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr  6/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2006r. wprowadza się następujące zmiany :

„ § 2 otrzymuje brzmienie :

Ustalam na  okres  od  dnia  01.07.2006r.  do dnia  31.12.2006r. wynagrodzenie miesięczne  brutto  dla kierowców OSP w Gowarzewie :

 - L. Grzeszczak 101 zł  

- A. Płóciennik         101 zł

- J. Grzegorzewski   101 zł                                                                                          

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania