ZARZĄDZENIE Nr  18/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  20 czerwca 2006 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

 

                        Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2003r . Dz. U. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Roberta Skwarka nauczyciela  kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie osobowym:

1.       Pani Monika Lis                                           - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,                                                                                     jako  przewodniczący

2.       Pan Tomasz Pawlicki                                   - dyrektor zespołu szkół

3.       Pani Izabela Grabowska                              -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                                    pedagogiczny

4.       Pani Maria Balsamska                                  -  ekspert

5.       Pani Maria Cieślewicz- Pawłowicz                  -  ekspert

 

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.