ZARZĄDZENIE  Nr 21/2006

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  21 lipca 2006 r.

 

 

 

w sprawie : ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

                                                                           

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                        Na  podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

W celu przeprowadzania przetargów na zbycie  lub dzierżawę nieruchomości ustalam komisję  przetargową w następującym składzie :

- Barbara Błoch – przewodnicząca komisji

- Jacek Dawiskiba – członek komisji

- Mirosława Nowak – członek komisji

- Marta Polak – członek komisji

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2002 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.