ZARZĄDZENIE  Nr  23/2006

Wójta  Gminy  Kleszczewo

z dnia  07 września  2006r.

 

 

 

w sprawie :       powołania zespołu wyborczego  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

 

 

 

                        Na  podstawie  art.  23 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 25 poz. 219 ze zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. Nr 113 poz. 984 ze zmianami) zarządza się, co następuje :           

 

§ 1

 

W celu  przygotowania wyborów do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta oraz zapewnienia obsługi administracyjnej i warunków  techniczno - materialnych prac gminnej komisji i  obwodowych komisji wyborczych powołuje się zespół wyborczy w składzie :

Genowefa  Przepióra - Sekretarz  Gminy

Ewa   Iczakowska - podinspektor d/s ogólnych

Katarzyna Rybicka  - Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.