ZARZĄDZENIE  Nr  29/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 03 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

 

 

 

                         Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami/ oraz § 7 ust. 1 i 2 i Uchwały Nr XXXII/160/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

Przewodniczący:                        Pani Monika Lis

Wiceprzewodniczący :                 Pani Mirosława Radzimska

Członkowie:                               Pani Ewa Bac-Ksycka

                                                Pani Edyta Wesołowska

                                                Pan Paweł Melewski

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.