ZARZĄDZENIE  Nr  30/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  09 października  2006r.

 

 

 

w sprawie :       ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2006r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 4 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam wysokość nagrody  Gminy dla nauczycieli  w 2006r. w wysokości 1500 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.