ZARZĄDZENIE  Nr 36/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 listopada  2006r.

 

 

w sprawie :        zmiany  rozkładu  czasu  pracy  w  Urzędzie  Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 199or. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz  art. 1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

§ 1

W zamian za występujący w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę dzień  11 listopada 2006r. ustalam dzień wolny od pracy do wykorzystania przez pracowników indywidualnie, w terminie wskazanym przez pracowników, nie później jednak niż do dnia 30 listopada  2006r.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.