ZARZĄDZENIE  Nr 42/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 grudnia 2006r.

 

w sprawie:  powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr  13 poz. 123 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

1.       Powołuję  Panią Agnieszkę Kordacką  zna  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

2.       Powołanie następuje na czas określony, na cztery lata tj. od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2010r.

3.       Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie na okres oznaczony w pkt 2.

 

§ 2

Z dniem powołania, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury   prowadzących  w  szczególności  działalność  w  zakresie  upowszechniania  kultury ( Dz. U. Nr 145 poz. 446 ze zmianami) ustalam wynagrodzenie miesięczne w wysokości :

- zasadnicze w  wysokości                                 2550,00 zł

- dodatek funkcyjny (95%) w wysokości               665,00 zł

- dodatek stażowy  (17%) w wysokości     433,50 zł

                                                                       ____________

Razem                                                             3648,50 zł

Słownie : trzytysiącesześćsetczterdzieściosiem50/100złotych

 

§ 3

Zakres obowiązków i uprawnień Pani jako Dyrektora GOKiS określa Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr  13 poz. 123 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.