ZARZĄDZENIE  Nr 4/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  08 lutego 2005r.

 

 

 

w sprawie :       ustalenia  wzoru wniosku o nagrodę Gminy oraz wniosku o  nagrodę dyrektora.

 

 

Na podstawie  §  8 ust. 4 oraz §  10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo zarządza się, co  następuje :

 

 

§ 1

Ustala  się  wzory wniosków :

a)      o nagrodę Gminy – w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do Zarządzenia,

b)      o nagrodę dyrektora – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia

                                                                                  08 lutego 2005r.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Gminy

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Gminy

 

 

Panu (i) ........................................................................................................................

 

urodzonemu(ej)............................................................................................................

 

Wykształcenie i staż pracy w  szkole ..........................................................................

 

Stopień awansu zawodowego ......................................................................................

 

Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora

 

szkoły – rok otrzymania ...............................................................................................

 

Uzasadnienie wniosku (wskazać spełnienie  kryteriów odpowiednio z ust. 1 lub 2 § 7 załącznika do Uchwały Nr  XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r.)

 

.........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

Opinia Rady Pedagogicznej( gdy jest wymagana)............................................................

 

...........................................................................................................................................

 

 

Organ sporządzający wniosek .......................................................................................

 

 

...........................................                ...........................                    .....................................

 (miejscowość i data)                                        (pieczęć)                                  (podpis)

 

 

Opinia  gminnej komisji ds. nagród nauczycieli

 

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

...........................................                                                   .....................................

 (miejscowość i data)                                                                          

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

 

                                                                                              ...........................................

                                                                                                          (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia

                                                                                  08 lutego 2005r.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody  Dyrektora Szkoły

 

 

Panu (i) .........................................................................................................................

 

Wykształcenie i staż pracy w  szkole ...........................................................................

 

Uzasadnienie wniosku ..................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

 

 

 

Organ sporządzający wniosek .......................................................................................

 

 

 

 

...........................................                ...........................                    .....................................

     (miejscowość i data)                               (pieczęć)                                     (podpis)