ZARZĄDZENIE  Nr  10/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 kwietnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie:  ustalenia  dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami/ , zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

W związku z pogrzebem Ojca Świętego - Jana Pawła II ustala się dzień 08 kwietnia 2005r.  dniem wolnym od pracy.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.