ZARZĄDZENIE  Nr  14/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 23 maja  2005 r.

 

 

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

 

 

 

                         Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami/ oraz § 7 ust. 1 i 2 i Uchwały Nr XXXII/160/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

Przewodniczący:                       Pani Monika Lis

Wiceprzewodniczący :    Pani Halina Gruszka-Michalak

Członkowie:                              Pani Ewa Bac-Ksycka

                                               Pani Edyta Wesołowska

                                               Pan Paweł Melewski

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.