ZARZĄDZENIE  Nr  15/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 maja 2005r.

 

 

 

w sprawie :       powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo”.

 

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję do odbioru  inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej    wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo”.

 W skład Komisji  wchodzą :

a)      przedstawiciele inwestora :

-          Pani Barbara Błoch

-          Pan Leszek Bezler

-          Pan  Jacek Dawiskiba

-          Pan Marek Jabłoński

b)      przedstawiciele wykonawcy :

-          Pan Janusz Gdowski

-          Pan Sławomir Marczewski

§ 2

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Barbarę Błoch.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.