ZARZĄDZENIE  NR  21/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 czerwca 2005r.

 

 

 

w sprawie :  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami), zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/239/02 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 czerwca 2002r zmienionego Zarządzeniem Nr 48/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie, wprowadza się następujące zmiany:

 

I.

§ 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie o treści :

§ 5

1.  Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1)  Kierownictwo  Urzędu:                                             Symbol

a) Wójt                                                WG

b) Zastępca Wójta                                            ZW

c) Sekretarz Gminy                                           SG

d) Skarbnik Gminy                                            SK

2)  Komórki organizacyjne Urzędu:

a) Referat Gospodarki Finansowej RF, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej            -  KB

            2)  stanowisko do spraw wymiaru podatków                    -  WP

            3)  stanowisko do spraw księgowości podatkowej            - KP

            4)  stanowisko do spraw obsługi kasowej                        - OK

            5) stanowisko   do spraw działalności gospodarczej         - DG.

b) Referat Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa  - IB, w skład którego wchodzą   następujące stanowiska :

            1)  Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa  – RK

            2)  stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa             – BU

            3)  stanowisko do spraw infrastruktury  i dróg                                        – ID

            4)  stanowisko do spraw gospodarki komunalnej                         – GK

c) Referat Oświaty   - RO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

            1)  Kierownik Referatu Oświaty                          - KO

            2)  stanowisko do spraw kadrowo-płacowych       - PK

d) Referat Spraw Obywatelskich – OS, w skład którego wchodzą następujące stanowiska :

1) Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich /Kierownik USC    - OS/USC

2) stanowisko do spraw dowodów osobistych i obrony cywilnej - OC

    (Zastępca  Kierownika USC)

e)  Samodzielne stanowisko do spraw ogólnych  - SO

f)  Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska – RO

g)  Samodzielne stanowisko  do spraw obsługi rady i promocji gminy – BR

h)   Radca Prawny - RP

i)   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - IN

j) Pełnomocnik  Wójta Gminy do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - PA

2. Szczegółowy wykaz stanowisk pracy w Urzędzie obrazuje schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.      

                                              

II.

§ 17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie o treści :

§ 17

Do zadań Referatu Gospodarki Finansowej należy w szczególności :

1)       przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

2)       realizowanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków

3)       prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej budżetu gminy,

4)        dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy,

5)       prowadzenie księgowości podatkowej,

6)       podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

7)       prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

8)        opracowywanie prognoz finansowych gminy,

9)        sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

10)    przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,

11)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

12)    prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

13)    prowadzenie ksiąg rachunkowych,

14)      rozliczanie inwentaryzacji,

15)    prowadzenie kartotek materiałowych dotyczących prac inwestycyjnych,

16)    dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

17)    przygotowywanie sprawozdań finansowych,

18)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

19)    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową , Urzędem Skarbowym , Bankiem wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi,

20)    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

21)    wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

22)    zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sołectw

23)    organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących rachunkowości,

24)    prowadzenie archiwum zakładowego,

25)    prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,

26)    prowadzenie spraw  dotyczących godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych na terenie gminy

27)    prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcom, w szczególności   w pozyskiwaniu środków  finansowych na rozwój przedsiębiorstw,

28)    prowadzenie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy,

29)    prowadzenie spraw związanych z  udzielaniem pomocy publicznej beneficjentom pomocy,

30)    obsługa ksero- kserowanie dokumentów petentom  oraz pracownikom Urzędu Gminy, prowadzenie rejestru zużycia papieru,

31)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych.

                                                                                       

III.

§ 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie o treści :

§ 19

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich  należy w szczególności :

1)      rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

4)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)      przyjmowanie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)      stwierdzenie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7)      wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8)      wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

9)      prowadzenie spraw z zakresu zmian imion i nazwisk,

10)   prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

11)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

12)   prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

13)   prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń.

14)   wydawanie dowodów osobistych,

15)   prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami,

16)   prowadzenie spraw związanych z  poborem,

17)   prowadzenie spraw związanych z  rejestracją  przedpoborowych,

18)   prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych i ochrony ppoż.,

19)   prowadzenie spraw kancelarii tajnej.

 

IV.

§ 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie o treści :

§ 21

 Samodzielne stanowisko do  spraw rolnictwa i ochrony środowiska  w szczególności realizuje  następujące  zadania;

1)      prowadzenie spraw z zakresu melioracji, współdziałanie w realizacji zadań,

2)      prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej,

3)      prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

4)      współdziałanie ze służbą  kwarantanny i ochrony  roślin,

5)      współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,

6)      wydawanie zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku,

7)      organizacja, nadzór i kontrola zadrzewień na terenie gminy,

8)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym. m.in.

-          prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew,

-          prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska przed odpadami,

-          prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku  i czystości,

9)      prowadzenie spraw z  zakresu prawidłowości opracowania taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

10)   prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

V.

Skreśla się  treść § 22  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie.

                                                                                                                                            

VI.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  - Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie – treść określa załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z  mocą obowiązującą od dnia 16 czerwca 2005r.

_____________________________________________________________________________

                                                                       Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr21/2005

                                                                       Wójta   Gminy  Kleszczewo

                                                                       z dnia 15 czerwca  2005r.

 

                                         SCHEMAT  ORGANIZACYJNY                                 

                                   URZĘDU  GMINY  W  KLESZCZEWIE

 

 

RADA   GMINY

 

 

            WÓJT GMINY

WG

 

ZASTĘPCA  WÓJTA

ZW

 

 

 

Skarbnik

Gminy

 

 

SK

 

 

Sekretarz

Gminy

 

SG

 

 

Radca

Prawny

 

RP

 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol.

 

PA

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Gospodarki Finansowej

 

 

RF

 

Samodzielne stanowisko ds. ogólnych

 

 

SO

Referat Infrastruktury Komunalnej

i Budownictwa

 

 

IB

 

 

Referat

Spraw Obywatelskich

 

OS

 

Referat

Oświaty

 

RO

 

 

 

Stanowisko

ds. księgowości budżetowej

 

 

KB

 

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa

i ochrony

środowiska

 

 

RO

 

 

Kierownik Referatu

Infrastruktury Komunalnej

i Budownictwa

 

RK

Kierownik  Referatu

Spraw Obywatelskich/

Kierownik USC

 

OS/USC

Kierownik Referatu

Oświaty

 

KO

 

 

Stanowisko

ds.

wymiaru

podatków

 

WP

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady

i promocji gminy

 

 

BR

Stanowisko

ds. gospodarki przestrzennej 

i budownictwa

 

 

BU

Stanowisko

ds. dowodów osobistych

i obrony cywilnej/

Zastępca Kierownika USC

 

OC

Stanowisko

ds. kadrowo-płacowych

 

PK

Stanowisko

ds. księgowości podatkowej

 

 

KP

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. infrastruktury

i dróg

 

 

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko

ds. obsługi kasowej

 

 

OK

 

 

 

 

Stanowisko

ds. gospodarki komunalnej

 

GK

 

 

 

 

Stanowisko

ds.

działalności gospodarczej

 

 

DG