ZARZĄDZENIE  Nr  22/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 czerwca 2005 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Krzysztofa Krawendy nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani Monika Lis                                 - przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan Grzegorz Stachowiak       - dyrektor zespołu szkół

3. Pani Izabela Grabowska                     - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                              pedagogiczny

4. Pani  Krystyna Anna Łuczak    - ekspert

5. Pani  Małgorzata Migda                      - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.