ZARZĄDZENIE Nr 51/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2006r.

 

w sprawie: zasad przyznawania nagród z funduszu nagród dla Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ora~ Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Nagroda dla Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie przyznana zostaje i wypłacona z funduszu nagród utworzonego odpowiednio w Zakładzie Komunalnym i Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

§2

 

Przy przyznawaniu nagrody i ustaleniu jej wysokości pod uwagę brane będą osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności:

 

1 )rozwiązywanie przez pracownika zagadnień o szczególnym stopniu trudności i znaczeniu dla pracy Urzędu,

 

2)przejawianie inicjatywy i samodzielności,

 

3 )zaangażowanie w pracę,

 

4 )sumienność i sprawność w wypełnianiu obowiązków, 5)terminowość i efektywność wykonywania obowiązków.

 

§3

 

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy jest nagrodą uznaniową, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r.