ZARZĄDZENIE Nr 50/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

Na § 9 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VI/228/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r, Uchwałą Nr XL VII/232/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem Nr 20/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VIII/23 7/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Zarządzeniem Nr 26/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr L/249/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem nr 34/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 listopada 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem Nr 38/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. oraz Uchwałą Nr 111/19/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu:

 

1. "W § 1 ust 2" zmienia się plan wydatków budżetowych według załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

2. "W § 1 ust 2 tiret dziewiąte"

zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 880 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą 4.366.148 zł

 

3. "W § 1 ust 2 tiret jedenaste"

Zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 4.715.561 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.