Zarządzenie Nr 49/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2006r.

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

 

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r w kwotach:

 

1. Dochody 1.691.471 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr 1) 1.690.700 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej

(zgodnie z załącznikiem Nr 2) 771 zł

 

2. Wydatki

w tym wg decyzji: 1.691.471 zł

- Wojewody Wielkopolskiego

 (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 1.255.800 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej

(zgodnie z załącznikiem Nr 2) 771 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.0 1.2007r.