Zarządzenie Nr 47/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie: planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2007r.

 

Na podstawie § 13 załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zarządza się co następuje:

 

§ l

 

Ustala się plan środków funduszu świadczeń socjalnych na 2007r.

 

1. Ogółem środki funduszu                                                                           24.655

w tym:

Z odpisu podstawowego w stosunku do osób uprawnionych do odpisu                   16.905

Z oprocentowania udzielonych pożyczek                                                                        100

Z oprocentowania środków na rachunku bankowym                                            100

 

Stan funduszu na 1.01.2007r.                                                                           1.100

Pożyczki do spłaty na 01.01.2007r.                                                                    6.450

 

2. Wydatki ogółem                                                                                       24.600

Na częściowe pokrycie sfinansowania wypoczynku urlopowego                            7.200

 

   Wg poniższego kryterium dochodów

Przedział

Wynagrodzenie

 miesięcznego brutto            

Kwota dofinansowania

w zł    

I

do   1.500            

550      

II

od   1.501  - 2.500        

430

III

od 2.501   - 3.500        

320

IV

Powyżej 3.500

220

 

 

Na zakupy rzeczowe wg poniższego zestawienia                                                 6.500

 

Przedział

Wynagrodzenie

 miesięcznego brutto            

Kwota dofinansowania

w zł    

I

do   1.500             

350   

II

powyżej  1.501  - 2.100        

300

III

powyżej 2.100   - 2.500        

250

IV

powyżej 2.500 – 2.700

230

V

powyżej 2.700 – 3.500

220

VI

powyżej 3.500

150

 

 

Świadczenia i usługi socjalne i mieszkaniowe pożyczki na 31.12.2006r.                 10.900

 

3. Stan środków na 31.12.2006r.                                                                       55

 

Z wolnych środków w ciągu roku, na wniosek pracownika przyznawane mogą być zgodnie z regulaminem pożyczki zwrotne do wysokości 1500 zł spłacane w 10 ratach.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.