ZARZĄDZENIE NR 46/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 19 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się pogotowie kasowe w Urzędzie Gminy w wysokości 3.000 zł słownie: Trzytysiące 00/1 00 złotych.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2006r.