Zarządzenie Nr 40/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04.12.2006r

 

w sprawie: zmiany planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.

 

 

Na podstawie § 13 załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 1999r. w 'sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 65/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2005r. w sprawie planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r. zmienia się treść w § 1 ust 2 i 3 które po zmianie przyjmuje brzmienie:

 

§ 1 ust 2. Wydatki ogółem                                                                              28.815

 

Na częściowe pokrycie sfinansowania wypoczynku urlopowego                               7.680

wg poniższego kryterium dochodów

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do   1.500

600

II

od   1.501  - 2.500

480

III

od 2.501   - 3.500

360

IV

Powyżej 3.500

240

 

Z pozostałych środków na dodatkowe dofinansowanie wypoczynku

urlopowego                                                                                                          9.350

wg poniższego kryterium dochodów

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do   1.500

650

II

od   1.501  - 2.500

550

III

od 2.501   - 3.500

450

IV

Powyżej 3.500

350

 

Na zakupy rzeczowe wg poniższego zestawienia                                                      6.385

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do   1.500

380

II

od   1.501  - 2.500

250

III

od 2.501   - 3.500

300

IV

Powyżej 3.500

200

 

 

Świadczenia i usługi socjalne i mieszkaniowe pożyczki na 31.12.2006r.                    5.400

 

§ 1 ust 3 Stan środków na 31. 12.2006r.                                                                2.485

 

Z wolnych środków w ciągu roku, na wniosek pracownika przyznawane mogą być zgodnie z regulaminem pożyczki zwrotne do wysokości 1500 zł spłacane w 10 ratach.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.