ZARZĄDZENIE Nr 38/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 listopada 2006r.

 

 

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/2 1 8/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VI/228/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r, Uchwałą Nr XL VII/232/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem Nr 20/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XLVIII/237/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Zarządzeniem Nr 26/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr L/249/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. oraz Zarządzeniem nr 34/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 listopada 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami wysokości dotacji celowej oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. § 1 ust l" zwiększa się dochody o 4.138 zł

Dochody po zmianie wynoszą                                                           13.805.226 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

w tym:

"W § 1 ust 1 tiret pierwsze"

Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 661 zł.

 

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą                                  1.646.919 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

2. "W § 1 ust 2" zwiększa się wydatki o 4.138 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                              15.572.279 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

 

w tym:

"W § l ust 2 tiret trzecie"

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 661 zł.

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą                                   1.646.919 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia)

 

"W § l ust 2 tiret dziewiąte"

Zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 2.328 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą            4.337.632 zł

(§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)

 

"W § l ust 2 tiret jedenaste"

zwiększa się wydatki majątkowe o 11.785 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą                                               4.546.854 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 38/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 listopada 2006r.

 

Po stronie dochodów wprowadzono dotacje na poniższe cele:

• W rozdziale 80101 73 zł na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

• W rozdziale 80195 4.726 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

• W rozdziale 85212 3.500 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

• W rozdziale 85213 zmniejszenie dotacji o 1.186 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .

• W rozdziale 85214 zmniejszono dotację o 2.975 zł na zasiłki i pomoc w naturze.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w planie na powyższe cele oraz przesunięto wydatki między paragrafami.

Między innymi w rozdziale 75109 przesunięto plan wydatków finansowanych z dotacji oraz przeniesiono 30 zł środki własne z § 4210 na § 4300. w rozdziale 85214 plan na świadczenia społeczne został zwiększony ze środków własnych o 3.000 zł i zmniejszony z dotacji o 2.975 zł. Plan w tym rozdziale zgodnie z różnicą zwiększony został o 25 zł.

W rozdziale 60016 przesunięto środki na inwestycje w wysokości 11.785 zł na zadanie związane z budową chodnika w Komornikach.