ZARZĄDZENIE NR 37/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 15 listopada 2006r.

 

 

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Określa się projekt budżetu Gminy na 2007r. wg załączników 1,2,3 i 4.

Integralną częścią zarządzenia jest informacja o stanie mienia komunalnego, objaśnienia do projektu budżetu oraz prognoza łącznej kwoty długu wg załączników nr5,6i7.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia